Jdi na obsah Jdi na menu
 


NÁRODNÍ DEMOKRACIE Č.4 DUBEN 2014

2. 4. 2014

IV.VALNÝ SNĚM NDS-ČSND PROBÍHÁ ON-LINE PO CELÝ DUBEN 2014 BUDE ZAKONČEN  V RÁMCI JEDNÁNÍ ZEMSKÉHO SNĚMU ČR A ČSNV PRAVDĚPODOBNĚ K 8.KVĚTNU 2014 !

- Přípravný výbor Zemského sněmu ČMS  se sejde co nejdříve v prvé polovině dubna t.r.

---------------------------------------------------------

 

NÁRODNĚ DEMOKRATICKÁ –

ČSL NÁRODNÍ DEMOKRACIE

PROVOLÁNÍ K ČECHŮM,MORAVANŮM, SLEZANŮM A SLOVENSKÝM BRATŘÍM a BRATŘÍM PODKARPATSKÉ  RUSI !

Pokračování po 17. 11. 2014

   březen 2014

Předseda NDS  a  šéfredaktor NL JAN VALENTA

 

DISKUSE PROBÍHÁ VE DNECH 14.11- 16.11.2013 A DOSUD ON-LINE . NÁRODNÍ LISTY ZVEŘEJNÍ PROHLÁŠENÍ PŘEDNOSTNĚ DNE 24.3. 2014

Vážení občané, čtenáři Národních listů, představitelé stran, hnutí a občanských sdružení a členové Národní demokracie, předsednictva NDS, příznivcům kteří hlasovali v referendu o NL-ND a ZEMSKÉMU SNĚMU  ČECH, MORAVY A SLEZSKA ! Obracím se na Vás všechny jimž  je drahá naše společná vlast ČESKOSLOVENSKO. Uplynulo 24 let od údajné „ sametové revoluce“, avšak záhy se ukázalo že šlo o předání moci KSČ do rukou OF/VPN aniž by tyto organizace měly jakýkoliv  mandát ! Už doplnění Federálního shromáždění ČSSR exponenty bývalých a stalinistických postav bývalého režimu bylo předem připraveno. Stali jsme se žel podílníky velkého podvodu, který byl připraven zhruba od r. 1982 !

   To čím dnes procházíme je důsledek předání moci korumpujícím spoluobčanům, kteří jak víme z celého moderního vývoje naší soudobé historie se na nás všech dopustili zločinů, které se ukázaly jako protizákonné z hlediska Československého státního  práva .

   Základní ústavní  úpravou  na podkladě Státního práva  28.října 1918 byly Zemské sněmy ČECH-MORAVY –SLEZSKA  A ZEMSKÝ SNĚM „HORNÍCH UHER“ – SLOVENSKA PO PŘIJETÍ MARTINSKÉ DEKLARACE. Zemský sněm  Českých zemí byl zastoupen před revolucí v Říšském sněmu Rakousko – Uherska Českým klubem, do něhož vstoupili i poslanci Maďarského sněmu za  Slovensko !

Na rozdělení ČESKOSLOVENSKA 1992-93 nebylo vyhlášeno oprávněné referendum , obvyklé v civilizovaných zemích Evropy včetně Ruské federace viz současný vývoj na  Krymu . V  případě rozbití Jugoslávie 1991-1999 včetně odtržení Kosova od Srbska nebylo žádné právo referenda uplatněno .

Jak veřejnost už ví z kusých informací naší „mediální mašinerie“ probíhá na Slovensku  Občanský snem .  Z informací  Národních listů a jiných medií je známo, že od prosince 2013 probíhá intenzívní výzkum archivů Stavovského a Zemského sněmu, jakož i Českého klubu poslanců, spolků, sdružení a kooperací , který potvrdil mé prohlášení  ze 17.11.2013. Tzv. „kooptované „ Federální shromáždění“ nemělo sebemenšího státního práva rozdělit zfalšovaným Ústavním zákonem o rozdělení federace r.1992 stát, který vlastizrádci –poslanci schválili proti vůli  drtivé většiny občanů obou republik.                    

 Podle ÚSTAVY Sb. 1920 měl být  novelizován  ÚSTAVNÍ ZÁKON  na soudobé podmínky, měla být učiněna řádná volba do dvou komor Národního shromáždění  ČSFR tak jak to podle dokumentů Čs. Senátu v exilu (dokumenty jsou velmi dobře archivovány NDS –ČSND). ČS. SENÁT A POSLANECKÁ SNĚMOVNA VYCHÁZELY DO OKUPACE 1939 Z HISTORICKÉ NÁVAZNOSTI TÍM, ŽE POSLANCI ZA ČESKÉ ZEMĚ A SLOVENSKA PŘEŠLI Z RAKOUSKO-UHERSKÉHO ŘÍŠSKÉHO SNĚMU A ZEMSKÝCH SNĚMŮ ČMS A SVK AUTOMATICKY DO ČESKOSLOVENSKÉHO NÁRODNÍHO VÝBORU A PO VYHLÁŠENÍ ČSR PROZATIMNÍHO NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ .

Vzhledem k tomu, že Zemské sněmy zůstaly zachovány a už čtyři země ČECHY,MORAVA,SLEZSKO,SLOVENSKO A PÁTÁ PODKARPATSKÁ RUS měly své ZS až na to že zemští prezidenti byli u Moravy a Slezska sloučeni  na  Moravskoslezský !

     NIKDO NESMAŽE FAKTA RŮZNĚ PŘEKRUCOVANÁ JAK KOMUNISTICKÝM REŽIMEM 1948-1989 A DEMOKRATUROU DOSAZENOU PODPOROU TZV „DISENTU „ ZE ZÁPADU , UKAZUJE SE NA DALŠÍ TEMNÉ ÚDOBÍ NAŠICH DĚJIN. Z HLEDISKA STÁTNÍHO PRÁVA ČESKOSLOVENSKO JAKO STÁT EXISTUJE NADÁLE !!!!!!

    Všichni si cinkání klíčů jako naši společnou chybu uvědomujeme a tak nezbývá než najít způsob pokání celého národa. To spočívá v zásadě na odstranění příčin současné hluboké krize. Nebude to milí občané jednoduchá cesta , která však má šanci změnit systém defektní  PSEUDO- DEMOKRACIE   slabé 10% menšiny.

    ČESKÝ A SLOVENSKÝ NÁROD S KARPATORUSÍNY ZAŽILI VE DVACÁTÉM STOLETÍ JEN 20 LET SLUŠNÉ DEMOKRACIE, KTERÁ BYLA ZRAZENA MNICHOVSKÝM DIKTÁTEM, KTERÝ DE FACTO ZLOMIL NA 65 LET MORÁLKU NAŠEHO NÁRODA. KDYŽ PŘIŘADÍME ÚNOR 1948, OKUPACI 1968 , NORMALIZACI A SOUČASNÝ DEMORALIZUJÍCÍ REŽIM, ZJISTÍME ŽE MÁME CO DOHÁNĚT K CESTĚ PŘÍMÉ DEMOKRACII, JEJÍŽ PRŮKOPNÍKEM BYLA VŽDY ČESKOSLOVENSKÁ NÁRODNÍ DEMOKRACIE, KTERÁ ODSTRANILA NÁZEV „STRANA“ V NÁZVU S PERSPEKTIVOU ODLIŠNOU OD PARTIOKRACIE. BYLO BY NA MÍSTĚ, ABY 82% OBČANŮ TZUV. „KRAJE KARPATO-RUSÍNSKÉHO „ UKRAJINY , tak jako Krymští Rusové rozhodli v referendu o připojení k ČESKOSLOVENSKÉ SPOLKOVÉ REPUBLICE !

    Všechny volby po roce 1948 byly z hlediska československého státního práva neplatné. Základním kamenem české a i slovenské státnosti je ZEMSKÝ SNĚM, který roku 1848 svolal otec vlasti FRANTIŠEK PALACKÝ, zakladatel NÁRODNÍ STRANY SVOBODYMYSLNÉ (staročeské), našich předchůdců. ( Mladočeši, Státoprávní dem., NDS-ČSL ND ).

    ZAKLADATELÉ ČESKOSLOVENSKA VYCHÁZELI V DOMÁCÍM ODBOJI Z TOHOTO PRINCIPU A IHNED PO SKUTEČNÉ REVOLUCI ZAŘADILI ZEMSKÝ SNĚM A ŘÍŠSKÉ POSLANCE ČESKÉHO A SLOVENSKÉHO PŮVODU DO REVOLUČNÍHO NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ. 

    TZN.: Ani komunistická Národní fronta ani OF/VPN neměly mandát k jakékoliv akci směřující k dohovorům v Obecním domě v listopadu 1989!

Vzhledem k tomu, že celý polistopadový vývoj nebyl státoprávní, navíc vlastizrádný rozpad federace odhlasovali poslanci FS ČSFR bez mandátu a po přísaze věrnosti ČSFR. Podle Trestního zákona civilizované země měli být postaveni neprodleně před soud !  Proto že i nelegální Ústava Sb. 1993 musela převzít  LISTINU PRÁV A SVOBOD , občané  ČR A SR oprávněně demonstrují proti dvěma zaprodaným režimům uzurpátorů moci. Dožadují se práva odepřít loajalitu režimu, který porušuje denně LPS a lidská práva jako celek. Již dost jalových petic, pojďme bránit všemi prostředky svobodu, demokratická práva občana žít důstojný život, braňme naše rodiny a mnohdy mlácené děti těžkooděnci jako v Bratislavě 9.11.2013 Česká policie se chová obdobně zejména vůči mládeži je brutální . Současné rozněcování rasové nenávisti padá plně na vrub vládní garnitury, zejména v alibismu a neřešení základních potřeb jak většiny, tak menšin . Zákony naší země budou platit za vlády přímé demokracie pro všechny stejně.     Hospodářství naší vlasti je rozbitím ČSFR zcela rozvráceno, zničen střední stav- koření demokracie, celé rodiny zaměstnanců jsou na hranici bídy.To je s funkcí demokratického státu naprosto nepřijatelné. Chtěli jsme v 20.století vybudovat zemi pro 40mil.lidí  , soběstačnou a šťastným domovem všech obyvatel. Vědec, podnikatel i bezdomovec musí mít stejná práva ale i výraz bez domova musí zmizet z našeho slovníku, neboť máme právo mít ve své zemi domov, rodinu a práci pro rozkvět celé země.

NA ZÁKLADĚ VŠECH DOSTUPNÝCH INFORMACÍ I Z NÁRODNÍHO ARCIVU ČR A SR VYHLAŠUJI :

Z pravomoci historického státního práva :

I.             PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY A NÁRODNÍ RADA SLOVENSKA NEJSOU ZÁSTUPKYNĚMI OBOU NÁRODŮ, TVOŘÍ MENŠINU OBČANŮ.

II.           NEMAJÍ STÁTOPRÁVNÍ OPRÁVNĚNÍ, POUZE MOŽNÁ ČESKÁ A SLOVENSKÁ NÁRODNÍ RADA JAKO PŘECHODNÉ ZASTOUPENÍ DO KONCE ROKU 1945. OBĚ NR VŠAK VE FS ČSFR ZRADILY STÁT VYTVOŘENÝ REVOLUCÍ 14. AŽ 28.ŘÍJNA 1918 A TUDÍŽ I NÁRODNÍ RADY 1992 PODLÉHAJÍ ČS.TRESTNÍMU PRÁVU ZA VLASTIZRADU.

III.           ZEMSKÝ SNĚM ČECH, MORAVY, SLEZSKA A SLOVENSKA PŘEJÍMÁ VLÁDU NAD OBĚMA REPUBLIKAMI. S OKAMŽITOU PLATNOSTÍ JE SVOLÁNA PORADA STRAN, HNUTÍ A OBČANSKÝCH SDRUŽENÍ NA NEJBLIŽŠÍ MOŽNÝ TERMÍN. SAMOTNÝ SNĚM SE BUDE KONAT NEJPOZDĚJI DO PŮLI DUBNA R. 2014 .

IV.           POLITICKÉ STRANY OBOU ZEMÍ SPJATÉ SE ZKORUMPOVANOU MOCÍ A VLASTIZRADOU BUDOU ZÁKONNOU FORMOU  ROZPUŠTĚNY .

V.            ČESKOSLOVENSKÝ NÁRODNÍ VÝBOR JE SVRCHOVANÝM ZÁSTUPCEM OBOU BRATRSKÝCH NÁRODŮ A NÁRODNOSTÍ  ŽIJÍCÍCH NA ÚZEMÍ NAŠÍ SPOLEČNÉ REPUBLIKY .

VI.           NÁRODY ČR A SR SE DOHODNOU NA FORMĚ STÁTNÍHO USPOŘÁDÁNÍ .

  VEŠKERÉ PODVODNÉ VOLBY ZPĚTNĚ OD ROKU 1948, 1990 JSOU ANULOVÁNY. 

VII.       ČESKOSLOVENSKÝ NÁRODNÍ VÝBOR BUDE SLOŽEN PARITNĚ ZE ZÁSTUPCŮ ZEMSKÝCH SNĚMŮ-

VIII.     OBĚ ZEMĚ MOHOU VYTVOŘIT BUĎ UNII DVOU STÁTŮ JEDNOHO PREZIDENTA A VICEPREZIDENTA, ŽÁDNÉHO MINISTERSKÉHO PŘEDSEDU, SEDMIČLENNOU VLÁDU NA ČELE S PREZIDENTEM NEBO FEDERACI NA KONFEDERATIVNÍM  PODKLADĚ .

IX.           OBRACÍME SE NA VŠECHNY SLUŠNÉ OBČANY OBOU ZEMÍ, ABY SESADILY  VLÁDY, KTERÉ PORUŠILY LPS HRUBÝM ZPŮSOBEM TUTO LISTINU PRÁVEM OBČANSKÉHO ODPORU.

X.            PODPOŘTE ZEMSKÝ SNĚM ČMS A ČSL NÁRODNÍ VÝBOR VEŘEJNÝM VYSTOUPENÍM.

U vědomí si následků, ohrožení i mého života vlastizrádci a kolaboranty tak činím po důkladném rozboru deseti let poloilegality a dostupných dokumentů . Ujímám se dnešním dne funkce zprostředkovatele, po Františku Palackém a dalších :

                  STAROSTY ZEMSKÉHO SNĚMU

K mému konání dopomáhej Bůh pro záchranu naší společné vlasti .

FORMA USPOŘÁDÁNÍ ZS ČMS A ČSL NV BUDE NA ZÁKLADĚ REFERENDA USPOŘÁDÁNA.

V Praze dne 24 .března 2014

 

 

 

                                II.

DEKLARACE .

VYHLÁŠENÍ ZEMSKÉHO SNĚMU ČECH MORAVY A SLEZSKA.

III.

VYHLÁŠENÍ OBNOVY ČESKOSLOVENSKÉHO NÁRODNÍHO VÝBORU.

ČL. 1) My , vyslanci  lidu České republiky vyhlašujeme slavnostně obnovení Zemského sněmu ČECH ,  MORAVY A SLEZSKA na podkladě historického státního práva.

ČL.2) V  souladu s  Martinskou deklarací roku 1918 a vyhlášením ČESKOSLOVENSKÉHO NÁRODNÍHO VÝBOPRU DNE 14.ŘÍJNA 1918 vyhlašujeme obnovu ČNV v souladu se současným Občanským sněmem SLOVENSKEJ REPUBLIKY.

ČL.3)  Na základě Deklarace o vyhlášení společného státu ČECHŮ A SLOVÁKŮ je neústavní akt rozdělení Československé federace r.1992 bez referenda !

ČL.4)  Vyhlašujeme slavnostně obnovu české státnosti vůči správnímu rozdělení České republiky na 14 krajů za neústavní !

ČL.5) ZEMĚ  ČESKOSLOVENSKA  jsou  : ČECHY-MORAVA-SLEZSKO-SLOVENSKO  A PODKARPATSKÁ RUS .

ČL.6)   Zemské sněmy tvoří  základ  Ústavního systému Českého státu a Občianský snem  .

ČL.7)  ČESKOSLOVENSKÝ  NÁRODNÍ VÝBOR SE UJÍMÁ ÚSTAVNÍCH PRAVOMOCÍ NA ÚZEMÍ ROZDĚLENÝCH STÁTU ČR A SROV.

 ČL.8)  ČNV má 150 členů : ČECHY 50 MORAVA A SLEZSKO 50 SVK 50

 ČL.9) Zemské sněmy nahrazují byrokratickou pravomoc tzv. „krajů“ s naprosto nevhodnou strukturou rozlohy na podkladě centralistického pojetí . Funkce hejtmana kraje se zrušuje a vyhlašuje právo Zemských sněmů volit zemské prezidenty podle kandidátky v rámci obecních a Senátních voleb 2014 s jiným volebním zákonem.

ČL.10) Zemský sněm má 50 volených vyslanců lidu.  Občané mohou volit ZS on-line !

ČL.11) Zemští prezidenti se volí přímo, obecními a zemskými volbami . Senát České republiky se zrušuje . Zemské sněmy přijímají pravomoci Senátu a v rámci kraje rozhodují o svém rozpočtu a referendech místních, zemských a celostátních o důležitých otázkách jak regionů, tak měst a obcí, jakož i celé republiky.

ČL.12) SPOLKOVÁ VLÁDA ČSR MÁ 7 ČLENŮ A PŘEDSEDÁ JÍ SPOLKOVÝ PREZIDENT, JEHOŽ FUNKCE SE SLUČUJE S FUNKCÍ PŘEDSEDY SPOLKOVÉ VLÁDY. Zemské vlády sestavuje Zemský prezident podle vůle občanů. Politické strany se mohou zúčastnit voleb jako jeden ze subjektů 1) OBČAN 2) POLITICKÉ SUBJEKTY ( Hnutí, strany, Občanské spolky a sdružení  3) Občané navrhovaní v místě kde působí podle odbornosti a občanské bezúhonnosti . Místo poslance je vyslanec lidu odvolatelný v místě kde byl delegován občany na základě přímé volby.

ČL.13) Spolkový prezident je volen přímo a to všemi občany ČSR . Zemští prezidenti tvoří státní radu, která je nápomocna prezidentu republiky. Pro kandidaturu na prezidenta nerozhoduje majetkový či jiný cenzus v podobě nucených podpisů s tím, že je na občanech v Zemích, koho kandidují on-line návrhem . První dva kandidáti postupují do druhého kola pouze v případě, kdy ani jeden z kandidátů nedosáhne 51% hlasů . Každý ústavní činitel, včetně prezidenta je odvolatelný vůlí občanů, jestliže se zpronevěří svému poslání a slibu dodržovat zákony země a nespáchá trestný čin včetně vlastizrady , korupce či napomáhání cizí mocnosti .

ČL.14)  VŠICHNI OBČANÉ JSOU SI BEZ VÝJIMKY ROVNI PŘED ZÁKONEM.

Jednotlivé články může ÚSTAVNÍ KOMISE ZS A ČNV PŘIJMOUT DO DISKUSÍ ON-LINE I NA PŮDĚ ZS A ČNV S TÍM, ŽE ÚK ČSR BUDE VYTVOŘENA Z ODBORNÝCH PRÁVNÍKŮ A NEJLEPŠÍCH LEGISLATIVCŮ OBOU REPUBLIK ČR A SR a PKR .

 

V Praze dne 21.3.2014 předseda ZEMSKÉHO SNĚMU ČR JAN VALENTA v.r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky LOGO NDS


 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář