Jdi na obsah Jdi na menu
 


STANOVY ČESKÉHO KLUB- KLUBŮ NÁRODNÍCH LISTŮ

23. 6. 2014

 

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ :

ČESKÝ KLUB – KLUBY NÁRODNÍCH LISTŮ

DÁLE JEN ČKL-KNL  

I.

ÚVODNÍ ČÁST

NÁZEV SDRUŽENÍ :

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ NESE NÁZEV SCHVÁLENÝ I. KONFERENCÍ ZAKLÁDAJÍCÍCH FYZICKÝCH OSOB , ČLENŮ REDAKCE NÁRODNÍCH LISTŮ A NÁRODNÍ DEMOKRACIE .

 1. OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ČESKÝ KLUB KLUBY NÁRODNÍCH LISTŮ DÁLE JEN S JEDNOTNOU ZKRATKOU OS ČKL-KNL

 2. SÍDLO OS ČK-KNL je na adrese : Praha , Jan Valenta a Jana Severinová Přípravný výbor Hvozdíkova 1/2614 106 00 Praha 10 Zahradní město .

 1. OS ČKL-KNL je dobrovolnou organizací fyzických osob, založené na principu sdružování občanů, jejich zájmů podle profesí a vzdělání , navazující na slavnou tradici spolků a cechů Pražského klubu ( viz Pražský archiv), Českého klubu Čech , Moravy a Slezska let 1863 až 1918 a 1938 ( viz Národní archiv ČR a SR) .

 1. PROGRAMOVÉ CÍLE OS KNL-KND :

 1. Spolková činnost v II .fázi Národního obrození po pádu Bachova absolutismu výrazně přesáhla rámec zastupitelstev naší vlasti a umožnila vznik spolků , klubů a cechů. Jejich působení bylo narušeno po r. MSS 1945 oficiálně povolenými politickými svazy ! Jedná se o občany kteří mohou vstoupit do klubu jako fyzické osoby a klub založit. Pokud jde o Kluby Národních listů se jedná o publicistickou, vydavatelskou a kulturní činnost spojenou s vydáváním nestaršího media v ČR formou internetových webů a tištěnými publikacemi, knihami a novinami .

 2. Hlavním úkolem OS ČKL-KNL je obnova tradic spolků, klubů a cechů tak, aby byla obrazem našeho národa v 21.století v obcích, městech, krajích a zemích. Využití moderních komunikačních prostředků, internetové a tištěné literatury, nezávislosti multimediální sféry. OS ČKL-K NL šíří informace ke každému občanu ČR ve smyslu LPS částí ve formě internetového a tištěného media, v rámci K NL i členů majitele listu Národně demokratické strany –( NDS) (od r. 1910 a exilu 1945 až 2002 ).

 3. V pěti mediích jsou vydávány názory klubů a občanů, kulturní rubrice Almanach Český-Lumír vydáván zejména v Národních listech a  Národní myšlence přibližující slavné osobnosti v naší a světové kultuře. Český Moravský a Slezský klub tlumočí názory všech občanů bez cenzury s pravidly slušnosti a tolerance. Zájmové kluby a Profesní kluby jsou výrazem tradic a specifického zaměření člověka-osobnosti bez ohledu politické názory, náboženské vyznání a vzdělání.

 4. V OS ČKL – KNL již působí od 25.9.2013

 1. Klub Národních listů založený Redakční a Mediální radou .

 2. Klub Kuratorium JUDr. Karla Kramáře obnovený po násilném zrušení v r.1939 až 1948 ve smyslu závěti dr. K.Kramáře ( dok. NA a Archiv Národního muzea)

 3. Český klub ( ČKL) je volným klubem příznivců politických stran a hnutí včetně občanů sdružujících se v Občanských aktivitách jako fyzické osoby .

 4. ČKL-KNL koordinují svoji činnost do systému vzájemných informací on-line .

II.

 1. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA OS ČKL-KNL

 1. Nejvyšším orgánem všech klubů OS ČKL-KNL je Konference členů klubů.

 2. Zemské konference klubů.

 3. Předseda a Koordinační výbor OS ČKL-KNL

 4. Koordinační výbor má 5 členů volených Konferencí OS ČKL-KNL.

 5. Kluby v orgánech OS NL- ND ČMS jsou vždy zastoupeny na Celostátní konferenci a to každý registrovaný klub 1 delegátem a podle územního uspořádání krajů v Zemských konferencích 1 delegátem.

 6. Koordinační výbor OS ČKL-KNL : Je složeno z předsedy ČKL-KNL , místopředsedy , hospodáře, tiskového mluvčího, předsedy Revizní komise ( 3 čl ).

 7. Výroční konference klubů je svolávána 1x ročně, Konference OS ČKL-KNL 1x za 2 roky.

 8. Předseda OS ČKL-KNL je statutárním orgánem volen referendem jednou za 4 roky on-line všemi kluby formou on-line, sms, emailem podle místa kde kluby působí. Celostátní konference zpravidla volbu potvrdí tajným hlasováním. Způsob ustavení Koordinačního výboru je stejný s tím, že členové klubů mohou volbu přenést na Celostátní konferenci nebo Zemské konference delegátní formou podle počtu členů klubů.

 9. Místopředseda, hospodář, tiskový mluvčí ,je ustanoven na 2 roky , které může být prodlouženo na 4 roky . Předseda Revizní komise na 4 roky a další dva členové RK. Revizní komise má 3 volené členy s předsedou.

 10. Referendum on-line předchází svolání statutárních orgánů je závazné pro Konference a Zemské konference a určuje vůli všech členů klubů OS ČKL-KNL.

 11. Výroční konference s RK schvaluje roční uzávěrku OS ČKL-KNL , schvaluje roční činnost a hospodářský řád . Hospodářský výsledek podepisují hospodář a předseda OS ČKL-KNL.

 1. Základní organizační jednotkou OS KNL- ND ČMS jsou kluby na profesním, zájmovém, kulturním a osvětovém základě. Zakládajícími členy jsou vždy 3 občané starší 18 let .

 1. Předsednictvo klubu tvoří : předseda, hospodář a sekretář.

 2. Tito funkcionáři jsou voleni na dva roky členskou schůzí klubu.

 3. Členem klubu se stává fyzická osoba, starší 18 let - občan přihláškou.

 4. Kluby v rámci OS ČKL-KNL hospodaří a působí samostatně v rámci právního subjektu podle jednotných právních a hospodářských pravidel organizačních jednotek. Samostatné úpravy jsou vedle Stanov závazné pro členy OS ČKL-KNL pokud jde o Jednací řád a Hospodářská pravidla .

 5. ČLENSTVÍ : vzniká vstupem, zaniká vystoupením (online i písemně), vyloučením. Vyloučení z klubu posuzuje Revizní komise( dále jen RK) a předseda OS KNL- ND ČMS společně.

 6. Předseda OS ČKL-KNL má práva a povinnosti zastupovat OS na všech úrovních, předkládá návrhy, řídí všechna jednání Konferencí a Koordinačního výboru . Rozhoduje s RK spory klubů a o vyloučení členů. Má smírčí povinnosti . Má právo veta při chybných rozhodnutích nižších organizačních složek-klubů. Je předsedou Správní rady Národních listů v hospodářské činnosti.

 7. Místopředseda ( kyně) OS ČKL-KNL zastupuje předsedu, může řídit rovněž jednání orgánů klubů. Je zpravidla zástupcem i Klubu Národních listů. Řídí a koordinuje činnost klubů podle regionů , zemí, obcí a měst .

 8. Hospodář, tiskový mluvčí a předseda RK v rozsahu své činnosti, přičemž hospodář je určen pro vedení hospodářské činnosti za fyzické osoby a i právní subjekty v rámci OS ČKL-KNL . Tiskový mluvčí řídí mediální činnost včetně vydávání informací celostátního charakteru. Předseda RK a další dva členové kluby kontrolují roční závěrku OS NL-ND a hospodářskou činnost v  klubech . K dispozici je schválený Přešetřující řád pravidel činnosti OS ČKL-KNL.  

III.

HOSPODAŘENÍ KLUBŮ .

 1. Kluby OS ČKL –K NL se řídí zákonem stanovenou normou v systému podvojného účetnictví podle základní organizační jednotky a činnosti Koordinačního výboru OS ČKL-KNL.

 1. Kluby mohou hospodařit samostatně tak aby do pokladny OS KNL-NDČMS odváděli 40% členských příspěvků, 60% nakládájí ve smyslu zákona o neziskových organizacích. Sponzorské dary jsou dovoleny pokud neohrozí nezávislost klubů.

 2. Každý klub vypracuje výroční zprávu a zúčtování podvojným účetnictvím . Koordinační výbor-hospodář vypracuje Výroční zprávu a závěrku roku , kterou podepisuje společně s předsedou OS ČKL-KNL.

 3. OS ČKL-KNL se řídí Zákony, předpisy, Jednacím a interním řádem .

 4. Hospodaření OS ČKL-KNL schvalují Konference klubů .  

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ.

Vznik, zánik klubů základních jako organizačních jednotek se řídí Usneseními a podléhají schválení předsednictvem OS ČKL-KNL nebo přímo Konferencí, nebo Zemskými sněmy. Kluby jsou základní organizačními jednotkami OS KNL ND ČMS .

Majetek zaniklého klubu přechází buď na jeho nástupce nebo Klub předsednictva, které jej přerozdělí mezi ostatní kluby.

Pro ustavení klubů proběhla v Praze konference dne 26.9.2013 

Předseda Přípravného výboru, Zmocněnec : Jan Valenta 

………………………………………….  

 

  

    

 

Náhledy fotografií ze složky NÁRODNÍ LISTY A NÁRODNÍ MYŠLENKA

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář