Jdi na obsah Jdi na menu
 


PETICE K ČESKÉ TELEVIZI

3. 11. 2014

 

Prezidentovi České republiky

Parlamentu České republiky

PETICE

za umožnění necenzurovaného přístupu všem občanům do veřejnoprávních médií,

zejména do České televize 

dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod a zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním


 

My, níže podepsaní občané bývalého Československa, žádáme Prezidenta ČR, Prezidenta Slovenska, Parlament ČR a Národní radu Slovenska o vrácení veřejnoprávních médií lidu.

Žádáme, aby byla odvolána dosavadní Rada a generální ředitel veřejnoprávní televize a to již z toho důvodu, že i přes četné stížnosti našich občanů se Rada ani vedení ČT1 nesnaží odstraňovat závazné nedostatky, co do objektivního tak i vyváženého vysílání pro veřejnost. Tímto opakovaně a nepřetržitě porušuje § 2 odst. 2, zákona č. 483/1991 Sb. ve znění zákonů č. 36/1993 Sb., 253/1994 Sb. a 301/1995 Sb.

Veřejnoprávní televize nejenom, že ve svém vysílání neinformuje pravdivě a živě veřejnost o politické nespokojenosti občanů, kteří svými demonstracemi volají po nápravě 25-ti letého systému, ale občanskoprávní televize naopak upřednostňuje ve svém vysílání především pořady a reklamy hájící vždy současnou vládní garnituru a my občané, z jejichž pravidelných finančních příspěvků veřejnoprávní televize funguje, nemáme žádnou šanci k veřejnému slyšení a vyjádření svých požadavků našim zákonodárcům.

Žádáme veřejnoprávní televizi, aby okamžitě zahájila pravidelné a pravdivé vysílání za účasti občanů v celospolečenské veřejné diskusi „občané versus politici“ a to v nejsledovanějších časech s odpovídající kritikou k současnému politickému dění a reagovala tak na připomínky občanů rekrutujících se do různých iniciativ, kteří demonstrují a protestují proti současným mafiánským politickým tahům.

Podvody a zločiny, které se odehrály za posledních dvacet pět let, jsou tak závažné a protiprávní, že je nutno zasáhnout z pozice veřejnoprávních medií a podat o takto závažné situaci národu pravdivou informaci.

Vzhledem k tomu, že již několik let Česká televize nectí základní lidská práva a svobody občanů ČR a neplní funkci veřejnoprávní televize, ani nedodržuje kodex veřejnoprávní televize a neustále ignoruje vysílat skutečné a pravdivé informace veřejnosti, žádáme odvolání Rady České televize včetně generálního ředitele ČT.


 

Dáno a zahájeno v Praze, v Bratislavě a dalších městech a obcích České a Slovenské republiky dne 28. 10. 2014.

P e t i č n í v ý b o r :

Je složen z představitelů občanských iniciativ a zástupců měst a obcí zvolených na setkání před odevzdáním petice.

Z a s t u p o v a t petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

Určený zástupce v daném regionu.

Podpisový arch k Petici za umožnění necenzurovaného přístupu všem občanům do veřejnoprávních médií, zejména do České televize

Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Ve smyslu § 4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká Petice za umožnění necenzurovaného přístupu všem občanům do veřejnoprávních médií, zejména do České televize ze dne 28. 10. 2014. Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou citace z Listiny základních práv a svobod a z petičního zákona.

Z a s t u p o v a t petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

Určený zástupce v daném regionu.


 

Čitelné jméno a příjmení

Bydliště (obec, ulice a číslo)

Podpis

1


 


 

2


 


 

3


 


 

4


 


 

5


 


 

6


 


 

7


 


 

8


 


 

9


 


 

10


 


 

11


 


 

12


 


 

13


 


 

14


 


 

15


 


 

16


 


 

17


 


 

18


 


 

19


 


 

20


 


 

Příloha - z Listiny základních práv a svobod

Čl. 18

(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi. 

Příloha - ze zákona č. 85/1990 Sb. ze dne 27. března 1990 o právu petičním

Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen "petice"). (poznámka: zákon umožňuje podat petici i jedinému člověku)


 

§ 2

Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.


 

§ 3

Petiční výbor

(1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor. (poznámka: znamená to, že občané nemusí mít petiční výbor, pokud jej nepotřebují, například když není nutné další jednání se státním orgánem)

(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.


 

§ 4

Shromažďování podpisů pod petici

(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.

(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.

(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.


 

§ 5

Podání a vyřízení petice

(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.


 

Společná ustanovení

§ 9

Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona.


 

Příloha k PETICI za umožnění necenzurovaného přístupu všem občanům do veřejnoprávních médií, zejména do České televize

 1.  

   1. Česká televize nedostatečně plní svoji roli veřejnoprávního média tak, jak ukládá Zákon o České televizi 483/1991 Sb., a Kodex České televize.


   2. - Zpravodajství České televize dlouhodobě porušuje zákon o ČT. Zpravodajství, které má být vyvážené a objektivní, je dlouhodobě a systematicky deformováno ve prospěch provládních názorových postojů a nereflektuje celou šíři problémů a názorů v občanské společnosti a některé dokonce zcela výběrově ignoruje. V dnešní době je nespokojenost občanů nejen s vládou, ale obecně se stavem společnosti největší za posledních 22 let.


   3. - Redaktoři a moderátoři České televize dlouhodobě zneužívají toho, že TV má rozhodující vliv na formování veřejného mínění. Pro velké množství občanů totiž bohužel stále platí, že skutečnost je pouze to, co je v televizi.


   4. - Zpravodajství ČT ve svém vysílání dlouhodobě neposkytuje volný prostor k prezentaci názorů a postojů celého spektra občanské společnosti a diváci mají jen nepatrnou možnost ovlivnit programovou skladbu vysílání a její obsah. Nebere se tak vůbec na zřetel, že odpůrci této vlády tvoří v současnosti výraznou většinu společnosti. Zpravodajství ČT zřetelně nedostatečně informuje o nespokojenosti občanů se současnou vládou a jejími reformami.


   5. - Ve svých pořadech se ČT jmenovitě vyhýbá debatám o systémech přímé demokracie, přímé volitelnosti, odvolatelnosti a trestní odpovědnosti osob ve veřejných funkcích, o požadavcích na transparentnost rozhodovacích procesů a veřejných rozpočtů, na otevření a obnovení vyšetřování velké privatizace a mnohých případů korupce v České republice.


   6. - Jsou potlačovány a bagatelizovány negativní a kritické informace o činnosti osob s významným  politickým a ekonomickým vlivem v České republice. Jedná se zejména o členy současných i bývalých vlád a osoby s nimi spojené.


   7. - Česká televize prakticky téměř rezignovala na skutečnou investigativní žurnalistiku a téměř výhradně, nekriticky a bez ověření používá informace ze zpravodajských agentur. Zpravodajové ČT se zásadně nenacházejí na místech, kde se něco děje, pokud se tak v jednom případě (patrně nedopatřením) stalo (flotila do Gazy), byl z toho skandál a televizní štáb byl šikanován.


   8. - Dramaturgie ČT se systematicky vyhýbá debatám o možných a životně potřebných změnách současného společenského systému, obzvláště takových změnách, jejichž účelem je zmenšení vlivu politických stran v rozhodovací pravomoci státních institucí, tj.  přenesení moci zpět do rukou občanů.  V nynějším systému občané prakticky ztratili téměř jakýkoli vliv na dění v této zemi.


   9. - V zahraničním zpravodajství se v ČT často objevují informace hrubě zmanipulované, či přímo lživé. Týká se to především zpravodajství o válečných konfliktech, o situaci v zemích, jejichž představitelé nejsou proameričtí či proizraelští.


   10. - Zpravodajství ČT se systematicky vyhýbá prezentaci názorů stran a osob, které nejsou v názorové shodě s oficiální propagandou euro-americké společnosti.


   11. - Česká televize se vyhýbá negativním a kritickým informacím o činnosti institucí a osob s významným vlivem na celosvětovou politiku, a to především v těch případech, kdy jde o představitele USA, EU, Izraele nebo jejich spojence.

   12. - Zpravodajství ČT se systematicky vyhýbá negativním a kritickým informacím o činnosti velkých nadnárodních korporací a jejich vlivu na politiku a ekonomiku


   13. - ČT systematicky neinformuje o kritice ze strany diváků a o požadavcích občanů na objektivitu a vyváženost televizního vysílání, ČT naprosto schází jakákoli kritická reflexe její vlastní činnosti.


   14. - ČT se systematicky vyhýbá jakékoli veřejné diskuzi o vlivu svého vysílání na veřejné mínění a na dění v této zemi.


   15. - ČT systematicky ignoruje existenci a činnost nezávislých a alternativních médií, a to i v těch případech, kdy přinášejí relevantní informace o společensky závažných otázkách.

   16.  

   17. - zpravodajství a publicistika ČT ignoruje existenci velkého množství dokumentů, které se dívají na svět odlišným způsobem než oficiální propaganda, vyhýbá se i informacím o významných osobnostech doma i ve světě, které jsou nositeli odlišných názorů. V případě, že takový dokument odvysílá, děje se tak zásadně mimo hlavní vysílací časy.


   18. - management ČT z různých důvodů systematicky obsazuje místa redaktorů a moderátorů nezkušenými mladými lidmi. Zkušení zahraniční komentátoři, redaktoři domácích zpráv, analytici a politologové se ve vysílání ČT téměř neobjevují.


   19. - je nám známa skutečnost, že redaktoři a moderátoři mají strach naplňovat literu etického kodexu ČT a řeší to autocenzurou


   20. -  máme pochybnosti, zda vzhledem k výše uvedeným připomínkám jsou koncesionářské poplatky používány v souladu se zákonem a etickým kodexem ČT   21. Pro nápravu tohoto neuspokojivého stavu proto předkládáme konkrétní návrhy:


   22. 1. Navrhujeme, aby ČT zavedla pořad, ve kterém budou mít prostor organizátoři petic, u nichž množství podpisů přesáhne 10 000 - včetně petic internetových, a to v takovém vysílacím čase, aby bylo umožněno oslovení největšího počtu diváků.


   23. 2. Navrhujeme, aby ČT zavedla další pořad typu HydeParku, do kterého by diváci sami, např. prostřednictvím internetu, navrhovali  a vybírali témata a osobnosti včetně moderátora tohoto pořadu.

    3. Navrhujeme zavést pravidelné vysílání dvou pořadů, z nichž první bude systematicky mapovat závažné nevyřešené zločiny v ČR a druhý ve zbytku světa tak, aby zveřejňované informace vytvářely systematický tlak na orgány činné v trestním řízení a nutily případy dotahovat do konce, ne tzv. "zametat pod koberec".

   24.  

4. Navrhujeme zavést pravidelný pořad dostatečného rozsahu, jehož obsah budou mít pod úplnou kontrolou nezávislí novináři vybírání diváckou veřejností vhodným typem hlasování.

5. Požadujeme zveřejnění podrobného rozpočtu ČT včetně platů jednotlivých zaměstnanců včetně externích pracovníků.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář