Jdi na obsah Jdi na menu
 


PETICE K ZÁKLADNÍM LIDSKÝM PRÁVŮM A SVOBODÁM

3. 11. 2014

 den-28.10-petice-2.jpg

PETICE ZA DODRŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH LIDSKÝCH PRÁV

V ČESKÉ REPUBLICE

Pacta sunt servanda

Smlouvy se mají dodržovat, závazky se mají plnit.

My občané z Čech, Moravy a Slezska podáváme touto cestou, k rukám generálního tajemníka OSN, který je pověřen kontrolou a dodržováním Mezinárodního paktu o lidských právech, tuto PETICI o porušování základních lidských práv v České republice. Na občanech České republiky byl spáchán nejstrašnější historický a politický podvod století a to v podobě politicky řízeného rozpadu českého hospodářství a ekonomiky soběstačnosti země. Řízeným podvodem a korupcí elitářskými skupinami byl vyrabován veškerý státní nosný průmysl ČR, technologie, národní majetek a státní banky. Své cíle prosadili skrze nastrčené loutky, které museli plnit jejich cíle za příslib úspěchu a „mocenských“ pozic. Narušili nejen dohodu o Mezinárodním paktu o občanských a politických právech, který bývalá Československá socialistická republika podepsala dne 7. října 1968, ratifikační listinou Federálního shromáždění Československé socialistické republiky a ratifikací prezidentem uložena dne 23. prosince 1975, ale i dohodu Mezinárodního paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech platná od roku 1976. Výbor pro lidská práva v ČR již neplní svoji funkci o práva občanů ČR.

Lid ČR již není předmětem veškeré státní moci;

Orgány moci zákonodárné, výkonné a soudní neslyší na petice a stížností lidu ke kritickému hospodaření státu, který vyvolaly polistopadové vlády od roku 1989 a zavinily tím svými osobními zájmy po snaze obohacení svých rodin a svých lobbistů, absolutní rozpad nejen hospodářství ČR, sociální politiky, zdravotního zabezpečení občanů, ale i nezaměstnanost a chudobu více než 2 milionů českých občanů. Ústavní zákon podporuje invalidní zákony, které parlament ČR vytvořil a schválil pouze pro potřeby svých vyvolených lobbistů, kteří neustále vysávají státní pokladnu. Státní moc již neslouží občanům, nýbrž je uplatňována proti lidským právům a svobodám obyčejných občanů a to i v případech, které stanoví zákon. I když občan může činit, co není zákonem zakázáno, je nucen činit vše, co zákon neukládá.

Práva a svobody občanů ČR nejsou vládou České republiky respektována ani dodržována.

Úroveň porušování lidských práv je v historii České republiky a Československa bezprecedentní a je mnoho mnohokrát vyšší, než bylo v době socialismu. Je tak vysoká, že ani v době vlády Gottwalda, tedy v době tvrdého stalinismu, nebyla lidská práva porušovaná v tak bezprecedentní míře jako nyní. Polistopadové vlády ČR opakovaně lžou či mlží, včetně ve svých zprávách OSN, kde uvádí, že v oblasti porušování lidských práv je vše v pořádku, přitom opak je pravdou. V ČR je největší procento novodobých otroků z celé Evropy. Kauzy nevinných a čestných občanů, dovolávajících se svého práva, jsou v českém soudnictví protahovány více než dvacet let a stále nejsou vyřízeny, zejména jedná-li se o kauzy občana ve sporu se státem, přesněji se zneužitím státní mocí jedinců, které zneužívají proti lidským právům občana i když je tento „zájem státu“ v rozporu se zákony ČR. Soudci jsou ve všech úrovních soudních dvorů podpláceni, či jim je neviditelnou silou vyhrožováno vyhlazením jejich rodin.

Soudy jsou tedy ovládány justiční mafií a i když je zřejmé, že žalobce-mafián, soudící se s nevinnými lidmi, trestný čin spáchal a je vinný, jde vždy přímou či nepřímou podporou korupčníků ruku v ruce s „českou spravedlností“. Pravda a spravedlnost je vedením soudů, ministerstvem spravedlnosti, vnitra a státním zastupitelstvím pro obyčejné občany ČR p o p í r á n a.

Policie a státní zastupitelství vytváří falešné důkazy proti nevinným lidem, kteří kritizují porušování lidských práv. Ve spolčení se soudy je zastrašuje a dělá vše pro to, by byli věznění a tím pádem umlčeni. Lidé jsou vězněni bez řádných důkazů. Naopak zločinci zůstávají na svobodě. Oligarchy vlastněná média, zkreslují fakta, lžou, či jen mlží, proto, aby ovlivnily volby, lidé jsou již bez většího zájmu chodit k volebním urnám, neboť mají existenční potíže. Stát okrádá miliony svých občanů včetně o byty a domy. Vědomě a úmyslně je dovádí k zoufalství a sebevraždám s cílem donutit národ padnout na kolena a prosit o almužnu. Právo na spravedlivý proces u soudu není respektováno, lidská práva jsou soudy maximálně porušována. Rozsudky soudů odporují dobrým mravům. Exekuční zákony a exekuce samotné porušují lidská práva a jsou v přímém rozporu, tak jak jsou ukotvená v Mezinárodním paktu o občanských a politických právech a Mezinárodním paktu o hospodářských, sociálních a kulturních právech, vyhlášených pod č. 120/1976 Sb., které jsou součástí Ústavního pořádku. Orgány činné v trestním řízení odmítají šetřit trestné činy soudců. Dostávají další imunitu k tomu, aby se dopouštěli dalších trestných činů. Politici mají maximální imunitu k organizovanému zločinu při rabování celistvosti a suverenitě státu.

ČR neuvádí či zkresluje pravdu ve zprávách zasílaných do OSN. Tvrdí, že lidská práva u nás nejsou porušována. Jako příklad uvádí, že Soud pro lidská práva ve Štrasburku jenom výjimečně nachází chyby v naší Ústavě či její interpretaci.

Nadnárodní korporace mohou volně a bez jakékoliv kontroly dovážet do republiky vadné a otrávené potraviny ke konzumaci českých občanů v mnoha případech bez označení doby spotřeby a trvanlivosti.

Z těchto výše uvedených důvodů žádáme generálního tajemníka OSN o veřejné projednání a prozkoumání dodržování základních práv a svobod občanů v České republice s výtkou o nápravu vládě ČR.


 


 


 


 


 

Dáno a zahájeno v Praze, v Bratislavě a dalších městech a obcích České a Slovenské republiky dne 28. 10. 2014.

   

P e t i č n í v ý b o r :

Je složen z představitelů občanských iniciativ a zástupců měst a obcí zvolených na setkání před odevzdáním petice.   

Z a s t u p o v a t petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

Určený zástupce v daném regionu. 

Podpisový arch k Petici za dodržování základních lidských práv

v České republice

Kompletní text petice je umístěn na první straně této složky, případně v těsné blízkosti tohoto podpisového archu. Ve smyslu § 4 zák. č. 85/1990 Sb., o právu petičním, uvádíme, že podpisový arch se týká Petice za dodržování základních lidských práv v České republice. Zahájení podpisové akce dne 28. 10. 2014. Dále uvádíme, že přílohou každé složky jsou citace z Listiny základních práv a svobod a z petičního zákona.

Z a s t u p o v a t petiční výbor při jednání se státními orgány je oprávněn:

Určený zástupce v daném regionu.

Čitelné jméno a příjmení

Bydliště (obec, ulice a číslo)

Podpis

1


 


 

2


 


 

3


 


 

4


 


 

5


 


 

6


 


 

7


 


 

8


 


 

9


 


 

10


 


 

11


 


 

12


 


 

13


 


 

14


 


 

15


 


 

16


 


 

17


 


 

18


 


 

19


 


 

20


 


 

Příloha - z Listiny základních práv a svobod

Čl. 18

(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi. 

Příloha - ze zákona č. 85/1990 Sb. ze dne 27. března 1990 o právu petičním

Úvodní ustanovení

§ 1

(1) Každý má právo sám nebo společně s jinými obracet se na státní orgány se žádostmi, návrhy a stížnostmi ve věcech veřejného nebo jiného společného zájmu, které patří do působnosti těchto orgánů (dále jen "petice"). (poznámka: zákon umožňuje podat petici i jedinému člověku)


 

§ 2

Ve výkonu petičního práva nesmí být nikomu bráněno. Výkon tohoto práva nesmí být nikomu na újmu.


 

§ 3

Petiční výbor

(1) K sestavení petice, opatření podpisů občanů pod ni, doručení petice státnímu orgánu a jednání s ním mohou občané vytvořit petiční výbor. (poznámka: znamená to, že občané nemusí mít petiční výbor, pokud jej nepotřebují, například když není nutné další jednání se státním orgánem)

(3) Členové petičního výboru jsou povinni určit osobu starší 18 let, která je bude zastupovat ve styku se státními orgány.


 

§ 4

Shromažďování podpisů pod petici

(1) Občan nebo petiční výbor může každým způsobem, který neodporuje zákonu, vyzývat občany, aby petici svým podpisem podpořili. K podpisu pod petici občan uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.

(2) Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena; dále na nich musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

(3) K účelu uvedenému v odstavci 1 mohou být petice a podpisové archy vystaveny též na místech přístupných veřejnosti. K tomu není třeba povolení státního orgánu, nesmí však dojít k omezení provozu motorových a jiných vozidel a k rušení veřejného pořádku.

(4) Shromažďováním podpisů na místě přístupném veřejnosti může být pověřena osoba, která dosáhla věku 16 let.


 

§ 5

Podání a vyřízení petice

(1) Petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

(2) Státní orgán, jemuž je petice adresována, je povinen ji přijmout. Nepatří-li věc do jeho působnosti, petici do 5 dnů postoupí příslušnému státnímu orgánu a uvědomí o tom toho, kdo petici podal.

(3) Státní orgán, který petici přijal, je povinen její obsah posoudit a do 30 dnů písemně odpovědět tomu, kdo ji podal anebo tomu, kdo zastupuje členy petičního výboru. V odpovědi uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.


 

Společná ustanovení

§ 9

Ustanovení jiných právních předpisů upravující řízení před státními orgány a přijímání a vyřizování stížností, oznámení a podnětů neplatí pro přijímání a vyřizování peticí podle tohoto zákona.


 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář